Ekonomická správa

V Poprade a okolí poskytujeme ekonomickú správu domov a bytov. Uvedomujeme si, že pri dnešnom byrokratickom zaťažení je každý papier navyše starosťou. Našou snahou je riešiť ekonomickú stránku fungovania domu alebo bytu tak, aby vlastník bytu a NP mal čo najmenej starostí. V tomto smere poskytujeme komplexné služby.

 
zriadenie a vedenie účtu domu (osobitne pre každý spravovaný dom)
vystavenie dokladov pre potreby katastra pri zmene vlastníka bytu
vedenie samostatného účtovníctva domu, ktoré je k nahliadnutiu
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome
spracovanie ročnej správy o príjmoch a výdavkoch na účte domu
samostatné sledovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, výdavkov z FPÚaO domu a vchodu
evidencia a úhrada dodávateľských faktúr
rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
spracovanie daňového priznania a výkazov za aktuálny rok
mesačný predpis úhrad za služby spojené s bývaním – na základe reálnych spotrieb za predchádzajúce obdobie, s prihliadnutím na aktuálne zmeny cien energií
sledovanie úhrad vlastníkov bytov a ich prípadné vymáhanie tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov a údržbou bytového domu
vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov v zmysle platnej zmluvy, právna pomoc pri ich vymáhaní od vlastníkov bytov
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností