Oznamy

Aké (ne)výhody prináša umiestnenie telekomunikačného zariadenia na streche budovy.

Aké (ne)výhody prináša umiestnenie telekomunikačného zariadenia na streche budovy.
23. júna 2021

V ostatnom čase sa množia sťažnosti a spory ohľadne umiestnených telekomunikačných zariadení na strechách bytových domov. Dokonca niektoré spory vyústili až do súdnych sporov, ktoré prebiehajú aj v súčasnosti. Dôvodom je telekomunikačný zákon, za ktorý sa poskytovatelia týchto služieb schovávajú. Na čo si teda dávať pozor, ak ste oslovení niektorým z poskytovateľov telekomunikačných služieb?

Ako sa máme chovať, ak nás osloví telekomunikačná spoločnosť s ponukou umiestnenia svojho zariadenia na vašu budovu?


Spoločnosti poskytujúce telekomunikačné služby sa snažia rozširovať svoje pokrytie umiestňovaním svojho technického telekomunikačného zariadenia na budovy a objekty rôzneho významu – výškové obytné domy, súkromné výškové budovy a podobne. Vo väčšine prípadov sa jedná o budovy, ktoré nie sú v ich vlastníctve, a preto ich majiteľov musia presvedčiť o výhodách tohto riešenia, ktoré prinesie úžitok nielen širokej verejnosti, ale predovšetkým im samotným. A ako sa zvykne hovoriť: „keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“, v prípade telekomunikačných prevádzkovateľov, toto príslovie platí dvojnásobne. Žiaľ, v tomto ich speve nezaznejú niektoré, pre majiteľov objektov, veľmi dôležité tóny.


 

Na čo si teda dávať pozor, ak ste oslovení niektorým z poskytovateľov telekomunikačných služieb?

Rada číslo 1: Nevynechať statický posudok objektu


V prvom rade, je potrebné sa zamerať na technické riešenie takejto, podľa stavebného zákona, riadnej stavby. Hlavne, ak sú umiestnené antény vyššie ako 6 m. Táto podmienka je veľmi dôležitá! Pre stavebníka (telekomunikačného prevádzkovateľa) totiž vzniká povinnosť predložiť na príslušnom stavebnom úrade všetky potrebné dokumenty, na základe ktorých bude daná stavba posudzovaná a schvaľovaná. Jedným z najdôležitejších dokumentov je statické posúdenie únosnosti strechy objektu, na ktorom majú byť umiestnené technologické zariadenia. Stavebník musí týmto statickým posudkom objektu jasne preukázať, že jeho technické zariadenia sú konštrukciou strechy dotknu­tého objektu nositeľné, a teda v žiadnom prípade nemôže dôjsť k neželaným porušeniam statiky strechy.

Platí to obzvlášť v prípade, ak sa na vašej streche umiestni viac takýchto technických zariadení. Strecha bude zaťažená súčtom týchto zariadení a statický posudok je treba vypracovať komplexne (súčtom umiestnených zariadení).
Za zmienku stojí aj realizácia diela z hľadiska elektrotechnického. Bezpodmienečne nevyhnutné by malo byť uzemnenie, napojenie na bleskozvod objektu. Inak by mohlo pri údere blesku v extrémnom prípade prísť prinajmenšom ku skratu všetkých zariadení v objekte, v extrémnom prípade až k požiaru. Z praxe vieme, že toto sa zanedbáva a telekomunikačné zariadenia na bleskozvod spravidla zapojené nie sú.
Na konci by sme chceli spomenúť ďalšie nebezpečenstvo, ktorým je zdravotné hľadisko. Zdravotné hľadisko nie je u nás relevantne vyhodnotené. Žiadne jednoznačné merania, ktoré by vyhodnotili vplyvy žiarenia na ľudí, ktorí bývajú pod vykrývačmi mobilných operátorov totiž neexistujú, a tým sa vplyv na zdravie nedá potvrdiť ani vyvrátiť. Možno by bolo vhodné sa zamyslieť aj nad týmto.Rada číslo 2: Dobre sa zamyslite: ako dlho ste ochotní poskytovať strechu na tento účel?


Druhým dôležitým aspektom pri uzatváraní takejto spolupráce je nájomná zmluva o prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia na streche objektu. Tu je dôležitá hlavne doba nájmu. Telekomunikačné spoločnosti sa tento veľmi dôležitý bod zmluvy snažia pri jednaniach s prenajímateľom prechádzať dosť povrchne a prenajímateľa ubezpečujú tým, že nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a teda po skončení jej účinnosti, ak sa obe strany nedohodnú inak, telekomunikačná spoločnosť zo strechy dotknutého objektu odíde.

Tu si však dávajte pozor, nie je to tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Spoločnosti poskytujúce telekomunikačné služby sa spoliehajú, že prenajímateľ (zväčša správcovia a vlastníci bytov v danom bytovom dome) nepoznajú dopodrobna telekomunikačný zákon, ktorý týmto spoločnostiam umožňuje prevádzkovať svoje technické zariadenia aj po uplynutí doby nájmu. Na odôvodnenie tejto skutočnosti používajú ustanovenie telekomunikačného zákona, že poskytujú svoje služby vo verejnom záujme, a teda ukončenie nájomnej zmluvy a ich odídenie zo strechy daného objektu nepripadá do úvahy. Za týmto účelom si vybavia na predmetnú strechu, resp. objekt založenie vecného bremena na príslušnom katastrálnom úrade. Takto sa pre obyvateľov daného objektu stáva prevádzkovateľ telekomunikačných služieb neželaným subjektom, ktorý parazituje na ich objekte a dostať ho zo strechy je takmer nemožné.
Je potrebné upozorniť všetkých tých, ktorí za umiestnením technických zariadení poskytovateľov telekomunikačných služieb vidia finančný prospech (niekde na úrovni 300 €/mesiac bez DPH), že táto jediná výhoda zo spolupráce ďaleko zaostáva za negatívami, ktoré prináša. Preto si poriadne premyslite či strechu svojho objektu prenajmete aj za takýchto podmienok.

 

Rada číslo 3:

Poriadne zvážte všetky výhody a nevýhody, ktoré z toho plynú, aby ste svoje rozhodnutie skôr či neskôr neoľutovali. Odporúčame k zmluve prizvať právnika, ktorý posúdi a odhalí nebezpečenstvá zmluvy, ktorú vám donesie poskytovateľ telekomunikačných služieb ako „štandardnú“. Pri podpise takejto zmluvy zakomponujte ustanovenia, ktoré zmluvu a podmienky nájmu spresnia a stanovia pravidlá, ktoré nastanú dňom ukončenia zmluvy tak, aby boli právne vymáhateľné. Predídete tak súdnym sporom, kde budete ako dom „ťahať za kratší koniec“ oproti mamutím firmám, poskytujúcom telekomunikačné služby.

 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností