Oznamy

Ako spravovať energiu úplne digitálne

Ako spravovať energiu úplne digitálne

lowres Digital GI 1061234002
Zdroj: ista
Meranie a rozpočítanie nákladov na vykurovanie a ohrev vody v súčasnosti čelí veľkej výzve a tou je digitalizácia.
Správcovia a vlastníci budov hľadajú nové možnosti, ako optimalizovať procesy, spotrebu a náklady.


Riešenie predstavujú nové technológie odpočtov spotreby energie a softvérové aplikácie, ktoré správcom a vlastníkom budov zjednodušujú získavanie a správu údajov o spotrebe. Správcovia budov okrem častej konfrontácie s problémami vlastníkov čelia aj prísnym legislatívnym požiadavkám súvisiacim s ich činnosťou, preto sú nové technológie, ktoré im pomáhajú zefektívniť administratívne procesy, skvalitniť služby a poskytujú cenné argumenty v prípade nejasností či reklamácií, vítané.
Život im neuľahčujú ani neočakávané udalosti, akou je koronakríza. V čase jej vypuknutia boli správcovia a poskytovatelia služieb v oblasti merania a rozúčtovania nákladov na bývanie zo dňa na deň vystavení veľkej neistote, či budú schopní riadne a načas splniť svoje legislatívne povinnosti.
Počas karanténnych opatrení si len ťažko dokázali predstaviť, že budú môcť vstupovať do bytov na účely získania nameraných údajov potrebných na ročné vyúčtovanie. Mimoriadna situácia len potvrdila výhodnosť diaľkových odpočtov prostredníctvom zberníc dát, ktoré údaje z meracích prístrojov odčítajú priebežne, úplne automaticky a bez potreby vstupu cudzích osôb do budovy.

Dostupné riešenia


Jednou z najrozšírenejších technológií diaľkových odpočtov na Slovensku je pochôdzkový zber dát, keď dáta odpočítava technický pracovník pred budovou, prípadne zo spoločných priestorov budovy cez rádiovú sieť. Tento spôsob má však svoje limity. Správca alebo vlastník má prístup k informáciám o spotrebe a stave meračov väčšinou len jedenkrát ročne.

Vlastník síce môže svoju spotrebu pravidelne sledovať na prístroji, ale ide o veľmi prácne a nepohodlné riešenie bez možnosti porovnávať svoju spotrebu s inými referenčnými hodnotami. Navyše, ak bude potrebné v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2020/EÚ o energetickej efektívnosti (EED) odpočítavať spotrebu viackrát ročne, stane sa pochôdzkový odpočet pre vlastníkov finančne neudržateľný.
Preto by sa mali vlastníci pri výbere dodávateľa zaujímať nielen o meracie prístroje, ale aj o následné služby, ako napr. častejšie poskytovanie informácií o spotrebe. Smernica EED totiž vyžaduje, aby bol od roku 2022 konečný spotrebiteľ informovaný o svojej spotrebe minimálne jedenkrát mesačne.
Technickým predpokladom má byť inštalácia nových meradiel teplej vody, meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré umožňujú diaľkový odpočet. Od roku 2027 sa majú všetky meradlá a pomerové rozdeľovače tepla o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.
Keďže životnosť rádiových meracích prístrojov a zariadení je zvyčajne 10 rokov, je výhodnejšie investovať do odpočtových technológií, ktoré automaticky zaznamenávajú denné dáta a elektronicky ich prenášajú do externých softvérov a energetických monitoringov.
Medzi spoľahlivé riešenia patrí systém diaľkových odpočtov inteligentnými zbernicami, ktoré sa inštalujú v spoločných priestoroch budovy. Okrem spotrebovaného tepla a vody možno zbernicami dát odpočítavať aj spotrebu plynu a elektriny. Elektronické získavanie a spracovanie údajov o spotrebe významne zjednodušuje proces vyúčtovania nákladov na energiu.
Inteligentná zbernica dát memonic® 3Inteligentná zbernica dát memonic® 3 | Zdroj: ista
Inteligentná zbernica dát memonic® 3
Denné dáta z meracích prístrojov sa automaticky odčítajú a elektronicky prenášajú do systému rozpočítania nákladov na energie alebo iných softvérov pre správu budov. Informácie o spotrebe, stave meračov a úniku vody sú prístupné na internetovom portáli www.ista24.sk. Na jeden bytový dom postačuje jedna, max. dve zbernice so životnosťou 10 rokov bez potreby inštalácie prídavných zariadení, stavebných úprav či odberu elektriny.


Výhody automatizovaných diaľkových odpočtov


Údaje o spotrebe odpočítané zbernicou dát sa jednoducho integrujú do energetických monitoringov, ktoré sú prístupné pre správcu aj vlastníkov online. Vlastník má cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu prístup k denným dátam o spotrebe tepla alebo vody a vďaka tomu dokáže jednoduchšie regulovať svoju spotrebu a súvisiace náklady.

Systém zároveň upozorní vlastníka na nezvyčajné javy, ako je napr. únik vody, neštandardná spotreba či porucha meradiel. K informáciám majú prístup tak správcovia bytových domov, ako aj vlastníci bytov a nebytových priestorov.
Správca má prostredníctvom užívateľského účtu a hesla prístup k dátam bytových domov v jeho správe a dokáže jednoducho reagovať na prípadné žiadosti vlastníkov bez prístupu (napr. pri reklamácii, zmene vlastníka…).
K dispozícii má množstvo užitočných informácií, napr. históriu denných odpočtov, grafické porovnania spotrieb jednotlivých budov a bytov, hlásenia o chybách a poruchách meračov, hlásenia o úniku vody, spätných prietokoch na VDM či nulových spotrebách.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu pozrieť spotrebu a skontrolovať stav meračov pre svoj byt alebo nebytový priestor. K dispozícii majú históriu odpočtov v jednotlivých miestnostiach, grafické porovnanie spotreby bytu s priemernými spotrebami v bytovom dome, hlásenia o chybách a neštandardných spotrebách na meračoch či hlásenia o úniku vody.

Ako teda ďalej?


Diaľkové odpočty sú nevyhnutným technickým predpokladom na poskytovanie častejších informácií o spotrebe pre koncového spotrebiteľa, ktorý má byť od roku 2022 informovaný o svojej spotrebe minimálne jedenkrát mesačne.

Budovy vybavené vhodnou technológiou budú na legislatívne zmeny technicky pripravené a vďaka digitalizácii sa budú potrebné informácie doručovať vlastníkom bytových domov tak často, ako to bude potrebné. Tí budú môcť jednoduchšie regulovať svoju spotrebu, a tým sa podieľať na zvyšovaní energetickej efektívnosti budovy a aktívne prispievať k ochrane klímy.
www.ista.sk

 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností