Oznamy

Povinná aktivácia el. schránok pre SVBaNP sa odkladá až do prijatia potrebnej úpravy zákona

Povinná aktivácia el. schránok pre SVBaNP sa odkladá až do prijatia potrebnej úpravy zákona

29. 10. 2020 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD


Informácie o tom, že predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú povinnosť aktivovať si elektronickú schránku na www.slovensko.sk vás pravdepodobne stretáva pomaly na každom kroku. Prvý stanovený termín, do ktorého bolo pre predsedov SVBaNP povinné aktivovať si elektronickú schránku bol stanovený na 1. júna 2020.

Už spočiatku sme upozorňovali kompetentné orgány na množstvo problémov súvisiacich s aktiváciou, na základe čoho nás Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozval na pracovné stretnutie k predmetnej téme v zložení približne 15 odborníkov. Po absolvovaní niekoľkých stretnutí v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) sme vás informovali, že termín povinnej aktivácie el. schránok pre predsedov SVBaNP sa odkladá až na 1. novembra 2020.

Združenie pre lepšiu správu bytových domoch na rokovaniach poukazovalo na množstvo problémov spojených s aktiváciou, medzi ktoré patrila aj skutočnosť, že pri zápise predsedu daného spoločenstva do registra SVB sa vyžadujú iba základné údaje predsedu (meno a priezvisko a jeho trvalý pobyt) čo nie je dostatočným identifikačným údajom (akým je napríklad rodné číslo) potrebným k sprístupneniu elektronickej schránky pre toho ktorého predsedu. Je tu ale ešte jeden problém, na ktorý poukazoval predseda ZLSBD, Marek Perdík. Ako uvádza „Problémom nie je iba chýbajúca dostatočná identifikácia predsedov spoločenstiev, to je až druhoradý problém. Veľkým nedostatkom je neaktuálnosť údajov v samotnom registri SVB. Len 39% údajov je mladších ako tri roky, čo znamená, že 61% predsedov si svoju povinnosť zapísať zmenu do 30 dní do registra, nesplnilo. Aj samotná zmena v dátume opätovného vzniku funkcie je zmenou, ktorú je potrebné zaevidovať“ Ako ďalej dodáva „ak chceme aby boli elektronické schránky priradené správnym osobám v postavení predsedu spoločenstva, je najskôr nevyhnutné správne identifikovať túto skupinu osôb a za tým účelom je teda nevyhnutné aktualizovať samotný register spoločenstiev.“
Elektronickú schránku si tak mohli aktivovať iba predsedovia, ktorí tak urobili dobrovoľne na základe žiadosti, prípadne boli stotožnení na základe vlastnej aktivity.
Na tento problém ZLSBD na rokovaniach upozornilo kolégium odborníkov, na základe čoho sa štát opäť rozhodol presunúť termín aktivácie elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov až do prijatia potrebnej úpravy zákona, pri ktorej sa pri zápise predsedu do registra spoločenstiev vlastníkov bude vyžadovať aj identifikačný údaj, akým je rodné číslo. „Štát tak bude vedieť presne priradiť danú elektronickú schránku konkrétnemu štatutárovi a zabránime tým potenciálnym škodám, ktoré by inak mohli vzniknúť“ (Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI)
Pre tie spoločenstvá vlastníkov, ktorým sa podarilo aktivovať si svoju elektronickú schránku sa nič nemení, čo znamená že ich elektronická schránka je plne funkčná a aktivovaná, a teda štát s nimi bude komunikovať už iba elektronickou formou.
Ako však dosiahnuť požadovaný cieľ? Na problém poukazuje opäť Marek Perdík: „Musíme nájsť mechanizmus, ktorý prinúti zodpovedné osoby plniť si svoju povinnosť vo vzťahu k registračnému úradu. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neobsahuje sankcie, stáva sa táto povinnosť takmer nevymožiteľnou. Uvažovali sme nad finančnými sankciami, ale toto pre mňa osobne nepredstavuje riešenie, nakoľko neexistujú kapacity na Okresných úradoch, ktoré by sankcie udeľovali a následne aj potenciálne vymáhali a tak navrhujeme otvoriť otázku vstupu takéhoto spoločenstva do likvidácie s tým, že by likvidátor mal povinnosť zvolania zhromaždenia vlastníkov za účelom „poslednej“ možnosti voľby orgánov a v prípade ak bude voľba neúspešná, bude mať kompetenciu podpísať zmluvu o výkone správy s vybraným správcom. Považujem totiž za správne, že ak si vlastníci tvoriaci spoločenstvo nie sú schopní vybrať predsedu alebo rada nie je schopná určiť člena, ktorý by ho vo funkcii dočasne zastupoval, tak takého spoločenstvo nie je schopné fungovať a je takmer zbytočné aby bolo držané pri živote umelo.“

 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností