Oznamy

Regulácia živočíšnych škodcov v bytovom dome

Regulácia živočíšnych škodcov v bytovom dome

01Deratizacia 1B9A6031
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia – zdanlivo podobné pojmy, ktoré majú pri regulácii živočíšnych škodcov zásadný význam.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia patria medzi základné hygienické činnosti pri potláčaní a likvidácii živočíšnych škodcov vo verejnom záujme.
Preventívno-represívne opatrenia a návyky pri zabezpečovaní bytovej hygieny vrátane spoločných priestorov svedčia nielen o úrovni kultúry bývania, ale aj o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý ukladá všetkým fyzickým a právnickým osobám (občanom, vlastníkom – správcom nehnuteľností a pozemkov) zabezpečovať reguláciu živočíšnych škodcov odborne spôsobilým dodávateľom.
Vlastník bytu si môže niektoré zásahy proti škodcom zabezpečiť aj svojpomocne, a to v týchto výnimočných prípadoch:
  • dezinfekcii – likvidácii choroboplodných mikroorganizmov a plesní v rámci bežného upratovania bytov dostupnými čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami, určenými pre laickú verejnosť;
  • dezinsekcii – v potláčaní výskytu škodlivého a obťažujúceho hmyzu a ďalších článkonožcov, ktoré môže užívateľ bytu riešiť biocídmi, dostupnými v maloobchodnej sieti. V bytových budovách je takéto riešenie pri výskyte synantropného hmyzu (ploštice, šváby, mravce a pod.) málo účinné alebo len krátkodobo. Navyše ohrozuje susediace byty presunom časti potláčaného hmyzu do neošetrených priestorov. Tento problém odporúčame správcom riešiť cez odbornú firmu, ktorá môže vykonať potrebný rozsah asanačných prác;
  • deratizácii – v potláčaní výskytu najmä myšovitých hlodavcov (potkany, myši) deratizačnými prípravkami, určenými pre laickú verejnosť, ktoré si môžu zabezpečovať sami len majitelia rodinných domov. Ide o prípravky so zníženým obsahom účinnej látky. Všetky ďalšie deratizácie je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilým dodávateľom, ktorý je zároveň povinný všetky zásahy vopred nahlasovať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva SR pre spôsob života a veľký rádius pohybu myšovitých hlodavcov časovo koordinuje pravidelné plošné deratizačné zásahy, aby dosiahol dostatočnú účinnosť potláčania výskytu škodlivých hlodavcov, ktoré pri premnožení ohrozujú zdravie a poškodzujú majetok.
Potkany a myši musia byť pod zvýšenou kontrolou!
Boj proti potkanom a ďalším myšovitým hlodavcom môže byť úspešný pri rešpektovaní viacerých odborných a organizačných kritérií. Pri ochrannej deratizácii nesmie však chýbať komplexnosť a celoplošnosť asanačných zásahov v bytovom celku v určitom krátkom časovom období.
V opačnom prípade zaznamenávame premnoženie a zvýšený výskyt škodlivých hlodavcov aj tam, kde predtým neboli. Dnes nie je vzácnosť vidieť cez deň pobehovať potkany na voľných priestranstvách medzi domami a pri kontajneroch na domový odpad. Je to výsledok nedisciplinovanosti viacerých subjektov, ktoré zanedbávajú povinnosti vyplývajúce zo zákonných opatrení o zabezpečovaní ochrannej deratizácie.
Pri ošetrovaní neucelených lokalít hrozí migrácia hlodavcov do neošetrených priestorov a po čase spätný návrat do asanovaných miest. Na úspešnosť deratizácie je potrebné, aby sa vykonala na celom ošetrovanom území a vo všetkých budovách vrátane kanalizácie v približne rovnakom čase.

Jarná a jesenná deratizácia

Pre časovú koordinovanosť a ľahšiu kontrolu plošnej deratizácie Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dáva pravidelne na jar a jeseň výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie v časovom vymedzení pre všetky subjekty a obyvateľov Bratislavy a bratislavského regiónu.
Kladenie deratizačných nástrah sa sústredí najmä do uzlov inžinierskej siete, kanalizačných prípojok a funkčných dier na voľných priestranstvách a v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, budov (vchody do nôr a cestičky potkanov a myší), ďalej do pivničných priestorov a technických suterénov.
Deratizačné nástrahy sa z uvedených dôvodov musia klásť plošne, teda aj tam, kde sa v tom čase nevyskytujú hlodavce. Aspoň dvakrát ročne je potrebné zabezpečiť ich obmenu, pretože účinnosť nástrah pre hlodavcov je časovo obmedzená.
Používajú sa vodovzdorné nástrahy s predĺženou účinnosťou a cielenou atraktívnosťou pre škodlivé hlodavce. Zároveň sa používajú nástrahy s látkou, ktorá vyvoláva chuťový odpor – nepožívateľnosť pre ľudí. Nástrahy sú chránené v deratizačných boxoch a vnútorné priestory, v ktorých sú umiestnené, je potrebné označiť výstražným poučením.
Používané nástrahy neohrozujú priamo domáce zvieratá a zdravie ľudí. Pri plošných deratizáciách sa neumiestňujú deratizačné prostriedky do bytov. Pri výskyte hlodavca v byte či dome je potrebný bezodkladný ohniskový zásah, nezávislý od časovej koordinácie plošnej deratizácie.

Základné opatrenia proti hlodavcom

Pri potláčaní výskytu nežiaducich hlodavcov môžu byť nápomocní aj občania dodržiavaním niektorých zásad, a to neposkytovaním zbytočných zdrojov potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC, voľným skladovaním potravín na dvoroch, v pivniciach a balkónoch.
Zároveň by sa mali vyhnúť rozsypávaniu domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na smeti, kŕmeniu domácich zvierat (mačiek, psov) krmivom umiestneným na voľných priestranstvách v okolí bytových domov, v pivniciach a suterénoch budov či kŕmeniu holubov.
Medzi ďalšie účinné opatrenia patrí zasklenie (zasieťkovanie) okienok a vetracích otvorov, zatváranie vchodových dverí, upchatie (zamurovanie) všetkých nefunkčných dier v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií a v neposlednom rade udržiavanie poriadku v pivničných priestoroch a v okolí bytových domov.
Dr. Zdeno Jaško.
Za Cech profesionálov DDD |


Text: Dr. Zdeno Jaško za Cech profesionálov DDD
Foto: Miro Pochyba


 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností