Oznamy

Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri správe bytového domu môže pomôcť uzatvorenie mandátnej zmluvy.

Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri správe bytového domu môže pomôcť uzatvorenie  mandátnej zmluvy.

Zdroj: ASBSpráva domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome § 6, zákona č. 182/1993 Z.z.


 (1) Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

(3)
Na správu domu
nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.

Na základe týchto skutočností správu bytových domov môže v súlade so zákonom č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonávať správcovská spoločnosť alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.

Mnohí vlastníci bytov sa rozhodli správu domu vykonávať sami  -  teda prostredníctvom SVB.
Výkon správy bytových domov prostredníctvom spoločenstva môže mať viacero výhod. Môžu napríklad rýchlejšie reagovať na riešenie problémov, ktoré v bytovom dome vznikli, sú s nimi každodenné zžití. Dôležité však je, aby sa v dome našli schopní ľudia so vzdelaním, prípadne praxou v oblasti technickej, ekonomickej, energetickej a právnej a sú ochotní venovať svoj čas správe domu. Ak sa aj v bytovom dome takíto ľudia nájdu, nemusia si vedieť poradiť so všetkým, čo správa domu vyžaduje. Vtedy môže prostredníctvom mandátnej zmluvy spoločenstvo poveriť niekoho ďalšieho. Tu im pri niektorých činnostiach výkonu správy môže pomôcť iná fyzická či právnická osoba, s ktorou uzatvoria mandátnu zmluvu.

Ak je v bytovom dome uzatvorená Zmluva o spoločenstve, nesmie sa so správcovskou spoločnosťou súbežne uzatvoriť zmluva o výkone správy. Zároveň ak sa vlastníci dohodnú, že poveria zabezpečením niektorých služieb spoločnosť, ktorá tieto služby poskytuje, môžu tak urobiť prostredníctvom mandátnej zmluvy, avšak nie na výkon komplexnej správy domu.


Základné princípy mandátnej zmluvy a jej použitia v SVB.
Mandátna zmluva sa uzatvára v zmysle Obchodného zákonníka
(Diel 10 Mandátna zmluva § 566  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.) medzi zmluvnými stranami - mandant a mandatár.


Mandant
je právnickou osobou – spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zriadenou na základe zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Mandatár
v rámci vykonávania svojho predmetu činnosti zabezpečuje pre Mandanta vykonávanie jednotlivých činností súvisiacich so správou bytového domu bližšie  špecifikovaných v Mandátnej zmluve.


Čo je mandátna zmluva a na aký účel sa uzatvára, hovorí § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z.

Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
Základným znakom mandátnej zmluvy je zariadenie určitej obchodnej záležitosti.
Keď­že mandátna zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka, nemožno voči mandatárovi vystupovať ako voči správcovi podľa § 8, 8a, 8b zákona č.182/1993 Z.z. ani vyžadovať od neho plnenie povinností stanovených zákonom.

Vyžadovať od mandatára možno iba zmluvne dohodnuté, jasne a konkrétne vyšpecifikované obchodné záležitosti, teda úkony a služby, ktoré má mandatár zabezpečiť, vrátane ďalších zmluvných dohôd – termínov a sankcií, a v neposlednom rade odplatu a podmienky, za ktorých bude vyplácaná, respektíve pozastavená.
Ide napríklad o ekonomické (účtovnícke) služby, právnické služby, zabezpečenie médií (teplo, voda, elektrina, plyn), upratovanie spoločných priestorov a podobne.
Spoločenstvo nesmie uzatvoriť mandátnu zmluvu na komplexnú správu bytového domu, pretože v takomto prípade by išlo o dvojitú správu, čo je v rozpore so zákonom !!!

Výpoveď z mandátnej zmluvy je iba ukončenie dodávateľského vzťahu, ktorú spoločenstvo môže urobiť kedykoľvek podľa zmluvných podmienok a Obchodného zákonníka, nejde o zmenu formy správy bytového domu.

Na základe daných skutočností:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ako právnická osoba)  m ô ž e  uzavrieť mandátnu zmluvu s mandatárom na základe zákona č. 513/1991 Z.z. na výkon niektorých presne určených špecifikovaných činností (nie však na komplexnú správu bytového domu), ktoré súvisia so správou bytového domu, pričom mandatár musí mať uvedenú činnosť v predmete podnikania.


Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ako právnická osoba)  n e m ô ž e  uzavrieť zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z.z. na výkon komplexnej správy bytového domu, keďže tento typ zmluvy sa uzatvára s jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v tých bytových domoch, kde nie je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.


Na záver ešte jedna dôležitá pripomienka – rozsah mandátnej zmluvy nie je nikde určený. To znamená, že ak sa má takáto zmluva uzatvoriť s podnikateľským subjektom na zabez­pečenie plnení vrátane ich vyúčtovania a vyhotovenia východiskových podkladov, musia sa všetky tieto úkony podrobne rozpísať v zmluve s lehotami a presne vyšpecifikovaným rozsahom. To platí pre každú činnosť, ktorú má mandatár pre mandanta zabezpečiť.

 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností