Oznamy

Zoznam povinných revízií

ZOZNAM POVINNÝCH REVÍZIÍ
Elektrické zariadenia
Bleskozvody aktívne ... 3 roky a vždy po zásahu bleskom
Bleskozvody pasívne ...4 roky a vždy po zásahu bleskom
Elektroinštalácia ... 5 rokov

Plynové zariadenia

Kontrola hlavného prívod plynu po stúpací rozvod ... každý rok
Odborná prehliadka plynových rozvodov ... 3 roky
Odborná skúška ... 6 rokov
Kotolňa ... každý rok
Expanzná nádoba ... každý rok
Regulátor tlaku plynu ... každý rok

Požiarna ochrana

Prenosné hasiace prístroje ... každý rok
Hydranty a hydrantové hadice ... každý rok
Požiarne dvere/okná ... každý rok
Preventívna požiarna prehliadka ... každý rok
EPS (elektrická požiarna signalizácia) ... denne, mesačne, štvrťročne, ročne
Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej
signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
SHZ (stabilné hasiace zariadenie) ... denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, ročne
Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho
zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a
zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.


Určené a pomerové meradlá

Bytový vodomer na studenú vodu ... 5 rokov
Bytový vodomer na teplú vodu ... 5 rokov
Modul na diaľkový odpočet vodomerov ... 10 rokov
Merač tepla ... 4 roky
PRT ... 10 rokov

Komíny

Komín s vložkou napojený na spotrebič s výkonom do 50 kW ... každý rok
Komín bez vložky napojený na spotrebič s výkonom do 50 kW ... 6 mesiacov
Komín napojený na spotrebič s výkonom nad 50 kW ... 6 mesiacov

Výťahy

Odborná prehliadka ... 3 mesiace
Odborná skúška ... 3 roky
Úradná skúška ... 6 rokov

Kontrola vykurovacieho systému zariadení na výrobu tepla
alebo dodávku tepla s výkonom väčším ako 70 kW

Spaľovacie zariadenie na zemný plyn ... 4 roky
Spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu ... 3 roky
Elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru ... 5 rokov
Tepelné čerpadlo ... 5 rokov

Brány

Vždy sa riadiť odporúčaním výrobcu, odporúčame však min. ... 2x ročne

Hydraulické vyregulovanie systému

• Po zateplení bytového domu
• V novostavbách pred odovzdaním bytov do užívania
• Po výmene termostatických hlavíc
• V prípade hlučného alebo nekvalitného kúrenia


ZOZNAM NEPOVINNÝCH REVÍZIÍ

Kalové čerpadlá a žumpy
Minimálne raz za 6 mesiacov šachtu odčerpať a čerpadlá opláchnuť
Vetracie potrubia
Raz za 2 roky zabezpečiť monitoring vetracieho potrubia
Kontrola striech a žľabov
Fyzická kontrola strechy (najmä ploché strechy) a žľabov vždy pred
zimou a po zime

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností